חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה – 2005

גילוי נאות

21. (א) בעל רישיון יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל העניינים המהותיים לייעוץ הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו, ולעניין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני בכלל זה –

(1) יביא לידיעת לקוחותיו בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה הממונה, את דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני, וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני;

(2) יגלה ללקוח בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני תחילת השיווק הפנסיוני, וכן יפרסם באתר באינטרנט שלו את האמור בפסקה (1) ואת הזיקה שיש לו למוצרים פנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים פנסיוניים, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לעניין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "זיקה", לרבות סוג טובת ההנאה היקפה ואופן חישובה.

(ב) בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי הממונה ליתן הוראות בדבר עניינים אשר ייחשבו מהותיים לעניין הסעיף הקטן האמור, וכן בדבר אופן הגילוי הנאות של עניינים מהותיים.

  1. אנו, לדרברג-שוק שיאים לרופא בע"מ 514277912, הננו סוכנות ביטוח פנסיונית ואיננו יועצים פנסיונים.
  • אנו משווקים את מוצריהם של כלל הגופים המוסדיים במשק, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
  • אנו משווקים את המוצרים הפנסיוניים הבאים:
  • ביטוחי חיים (ריסקים, משכנתא, אובדן כושר עבודה ומטריה ביטוחית).
  • ביטוחי בריאות (בריאות, סיעוד, מחלות קשות, תאונות אישיות).
  • מוצרי חיסכון פנסיוניים (קופות גמל, פוליסות פנסיוניות, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות).
  • תוכניות חיסכון והשקעה לכסף פנוי, קופות גמל להשקעה, פוליסות פיננסיות.